Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je 2THERAPY, s. r. o., so sídlom Ľuda Zúbka 1, Bratislava, 84101, Slovensko, IČO: 46197842, DIČ: 2023277905.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho  produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

V našich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

1.2 Všeobecné podmienky

2THERAPY, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

2THERAPY, s. r. o., nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta konania seminára. Účastníci budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.

 
II. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: info@manzelskaporadna.com.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti 2Therapy, s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

II. I. Cena

 Poskytovateľ je povinný na svojich webových stránkach www.psychologicka.eu, www.manzelskaporadna.com, www.zdenkanemethova.sk, zverejňovať vždy len aktuálne a platné ceny, uvedené vrátane DPH.

Poskytovateľ nie je platcom DPH. Všetky ceny sú zmluvné.

Úhradou plnej ceny platnej pre služby a kurzy, workshopy vybrané záujemcom sa považuje zmluva o absolvovaní služby, kurzu, workshopu medzi poskytovateľom a záujemcom, za uzavretú. Cena predmetu plnenia je platná počas celej doby jeho priebehu a poskytovateľ nemá právo ju v priebehu plnenia meniť.

Poskytovateľ má právo stanoviť individuálne zľavy pre konkrétne skupiny záujemcov, avšak záujemcovia o tieto zľavy sú povinní poskytovateľovi predložiť vierohodný dokument preukazujúci oprávnenie zaradiť záujemcu do danej skupiny napr. - študenti - výkaz o štúdiu (index) certifikovaní odborníci, poradcovia a pod. - platné osvedčenie o kvalifikácii, manželia - sobášny list a pod. Bez preukázania sa uvedenými dokladmi si poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať úhradu plnej ceny za predmet plnenia a to aj dodatočne, v prípade, ak zistí, že záujemca zaslal nerelevantný doklad o svojej príslušnosti k danej skupine, ktorej poskytovateľ poskytol zľavu z plnej ceny za predmet plnenia.

Cena uzavretého firemného seminára môže byť taktiež individuálne upravená na základe jednania a zmluvnej dohody medzi záujemcom - právnickou osobou (firmou) a poskytovateľom.

 
III. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

 
 IV. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Možnosti platieb:

a) prevod cez platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s. (platba k nám dorazí ihneď) - ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem

Inak:

b) bankovým prevodom (1 - 2 dni) - zákazníci z ČR platia na náš účet v ČR v CZK, zákazníci zo SR na náš účet v SR v EUR:

 • 1

  účet 2THERAPY s.r.o. v TATRA BANKE

  2927858386/1100, IBAN: SK3311000000002927858386
 • 2

  účet 2THERAPY s.r.o. vo FIO BANKE

  Fio bank, č.ú. 2000747621/8330 (EUR v Slovenskej republike),
  2000747621/2010 (CZK v Českej republike),
  IBAN: SK2683300000002000747621 SWIFT/BIC: FIOZSKXXX

 
V. Dodacie lehoty a spôsob doručenia

 
Elektronické produkty vám prídu e-mailom automaticky ihneď (pokiaľ pri objednávke nie je uvedené inak) po zaplatení kartou resp. po pripísaní platby na účet (pri platbe prevodom). Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte nás urýchlene kontaktovať na e-mail: info@manzelskaporadna.com.

V prípade predpredaja online programov a kurzov je doručenie produktu viazané na dátum spustenia kurzu, ktorý je vždy uvedený pri objednávke.

 
VI. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

 
VII. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

VII. I. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky pri službách (konzultácie, terapie)

 • Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením.
  V prípade konzultácie je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi a to najneskôr 2 pracovné dni vopred do 8.00 hod rannej.
  Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia. Pr. Ak je termín konzultácie v stredu, možnosť bezplatného zrušenia termínu je najneskôr v pondelok ráno do 8.00. V prípade pondelkových konzultácií v piatok ráno do 8.00.

  V prípade terapií dlhších ako 90min je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi a to najneskôr 2 pracovné dni vopred do 8.00 hod rannej.
 • Ak odstúpi záujemca v termíne menej ako 2 pracovné dni pred zahájením plnenia (od 8.00 ráno) alebo sa nedostaví (osobne/online), je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok ako náhradu za stratu času vo výške 100% sumy objednanej služby.
 • V prípade, že záujemca zaháji svoju účasť na predmete plnenia a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí alebo sa nedostaví na objednanú aktivitu, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.
 • V prípade zrušenia predmetu plnenia poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady. Finančná čiastka bude poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.
 • V prípade prekročenia času konzultácie je každých začatých 20 minút spoplatnených sumou podľa platného cenníka.

VII. II. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky pri vzdelávacích aktivitách (workshopy, kurzy, semináre)

 • Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením, ako aj v jeho priebehu. V obidvoch prípadoch je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi. Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia.
 • Ak odstúpi záujemca v termíne kratšom ako dva pracovné dni pred zahájením plnenia (od 8.00 ráno) alebo sa nedostaví (osobne/online), je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok ako náhradu za stratu času vo výške 100% sumy objednanej služby.
 • V prípade, že záujemca zaháji svoju účasť na predmete plnenia a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí alebo sa nedostaví na objednanú aktivitu, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.
 • V prípade zrušenia predmetu plnenia poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady. Finančná čiastka bude poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.
 • V prípade prekročenia času konzultácie je každých započatých 30 minút spoplatnených sumou podľa aktuálneho cenníka.

VII. III. Odstúpenie od objednávky pri online produktoch

 • V prípade, že na predajnej stránke nie je uvedené inak (v zmysle nami určenej predĺženej garancie vrátenia peňazí), záujemca má právo odstúpiť od objednávky v zmysle platného zákona do 7 dní. Zaplatená čiastka mu bude vrátená na účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.
 • V prípade on-line kurzov a on-line-programov vám budú odobrané prístupové údaje. V prípade eBookov ste povinný eBook zmazať - aj všetky jeho kópie. Na eBook sa vzťahuje autorský zákon ako na elektronický softvér.

 
VIII. Záverečné ustanovenia

V prípade, že počet prihlásených záujemcov nedosiahne minimálny počet, vyhradzujeme si právo kurz zrušiť za podmienok uvedených v týchto ZP.

Pri naplnení kapacity kurzu sú prihlásení do kurzu zaraďovaní podľa poradia v evidencii prihlásených. Neskoršie prihláseným je pri naplnení kurzu ponúknutý náhradný termín. Ak prihlásený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti, stráca poradové číslo a v prípade naplnenia kurzu nemusí byť do kurzu prijatý.

Tieto Zmluvné podmienky sú platné od 25. februára 2015. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Posledná aktualizácia 1.2.2023.

Kontaktujte nás:
info@manzelskaporadna.com
+421 905 101 743

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám:
info@manzelskaporadna.com

2Therapy, s. r. o.
Ľuda Zúbka 1
84101 Bratislava
Slovensko

IČO: 46197842
DIČ: 2023277905

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Bratislava I, Vložka číslo:  73251/B