Ochrana osobných údajov

 
Zásady ochrany osobných údajov

Máme radosť z vašej návštevy na našich stránkach.

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na týchto stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (zákon o ochrane osobných údajov).

Záujemca udeľuje firme 2Therapy s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade s týmto dokumentom. Tento súhlas udeľuje do odvolania, max. na dobu fungovania spoločnosti 2Therapy s.r.o..

Vaše osobné údaje bude spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. 2Therapy s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči záujemcom a členom programu/programov, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti s dohodnutím termínu konzultácie, so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe, oboznámení člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov 2Therapy s.r.o. či tretích strán.

Odoslaním registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. 2Therapy s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára.

2Therapy s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov 2Therapy s.r.o. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich záujemca vyžiadal. Oprávnenia 2Therapy s.r.o. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov tým nie sú dotknuté.

2Therapy s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu záujemcu a adresu na doručovanie písomností záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania záujemcu.

V prípade živých akcií (seminárov, workshopov...) tieto dokumentujeme aj fotograficky. Fotografie následne používame na svojich weboch a na sociálnych sieťach na priblíženie atmosféry, príp. na ďalšie propagačné účely. Ak si neprajete, aby bola fotografia s vami zverejnená, príp. si prajete dodatočne odstrániť fotografiu vašej osoby či menovku na fotografii, dajte nám vedieť na info@manzelskaporadna.com.

V prípade, že si záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke 2Therapy s.r.o. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu záujemcu, resp. člena programu. O zrušenie tejto služby môže záujemca, resp. člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@manzelskaporadna.com.  

Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Záujemca, resp. člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@psychologicka.eu.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu 2Therapy s.r.o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

2Therapy s.r.o. využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb záujemcu a člena programu v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy 2Therapy s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom a členom.

Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu, resp. člena na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca či člen programu navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov (účtovníci, administratívna výpomoc, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií...). Uzatvárame s nimi písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená povinnosť chrániť vaše osobné údaje.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (napr. v prípade kontroly). Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.
 
Tieto podmienky sú platné od 25.5. 2018

Kontaktujte nás:

info@manzelskaporadna.com,

+421 905 101 743

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám: info@manzelskaporadna.com

2Therapy, s. r. o.
Ľuda Zúbka 1
84101 Bratislava
Slovensko

IČO: 46197842
DIČ: 2023277905

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Bratislava I, Vložka číslo:  73251/B